Servis| Ceník servisních prací

Ceník servisního oddělení

Ceník je platný od 1.1.2017 do odvolání či změny.
Následující změna proběhne na těchto stránkách formou nového zveřejnění minimálně s tříměsíčním předstihem. Ceník nebude změněn dříve než po jednom roce od vydání. U dlouhodobých smluv je dle podmínek servisní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiného smluvního vztahu možno odstoupit od tohoto smluvního vztahu do jednoho měsíce od vydání nového ceníku servisních služeb.

Úhrada dopravních nákladů

Objednatel hradí dopravní náklady ve výši 20 Kč za každý ujetý km. Náhrada se účtuje pro obě cesty, tedy tam i zpět. Z náhrady se hradí i mzda řidiče po dobu jízdy. Vzdálenost pro fakturaci bude určena na serveru www.mapy.cz za těchto podmínek: a) místo výjezdu je střed obce Mladá Boleslav, b) místo servisního zásahu je přesná adresa objednatele, c) cesta se volí jako nejrychlejší s využitím zpoplatněných úseků. Pokud je cesta na místo určení kratší než 8km účtuje se fixní částka 150 Kč.

Při pronájmu přísavkového rámu nebo jiné zasklívací techniky hradí objednatel částku 35 Kč za každý ujetý km. Vzdálenost se určuje podle výše uvedených pravidel.

Úhrada servisních úkonů

Účtuje se v sazbě za každou započatou hodinu. Počínaje příjezdem a konče odjezdem pracovníka resp. pracovníků. Počet pracovníků je zvolen dodavatelem individuálně podle rozsahu problému. Objednatel je povinen do protokolu o servisním zásahu uvést veškeré skutečnosti či výhrady o práci pracovníků zhotovitele. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pracovníci dodavatele jsou povinni vystavit doklad o přijaté platbě v případě úhrady v hotovosti.

Předběžná prohlídka místa technikem pro identifikaci problémů, odhad časové a materiálové náročnosti opravy aj. 750 Kč/osobu/hod
Úhrada za prováděné servisní úkony 500 Kč/osobu/hod
Náhrada při neoprávněné reklamaci 750 Kč/osobu/hod
Pronájem přísavkového rámu do 540kg 900 Kč/hod
Pronájem přísavkového rámu do 1080kg 1500 Kč/hod
Pronájem přísavkového rámu do 1440kg 2000 Kč/hod
Pronájem stojanu pro nadrozměrná skla (maximální povolený rozměr tabule 6 x 3,4m) 500 Kč za každý započatý den. Před zapůjčením stojanu je třeba složit vratnou kauci ve výši 25000 Kč. Kauce zajišťuje majetek dodavatele proti poškození.

Úhrada materiálu nutného k opravě oken

Materiál potřebný k provedení servisních prací je účtován samostatně podle soupisu vyměněných resp. dodaných komponentů, který je součástí protokolu o provedení servisních prací. Stávající tj. vadné či vyměněné součástky a komponenty zůstávají objednateli nebo mohou být za poplatek ekologicky zlikvidovány.

Údržba oken Údržba oken Údržba oken Údržba oken Údržba oken Údržba oken